Vedtægter

Gældende vedtægter for ”Foreningen Historiske Planter”

§ 1 Foreningens navn og art

Foreningens navn er: Foreningen Historiske Planter

Foreningen har fokus på reliktplanter gennem oplysning, dyrkning, anvendelse og havelaug

 

§ 2 Foreningens formål

Foreningen driver Middelalderhaven ved Morten Reenbergs Gaard ved hjælp af ”Havelauget”

Foreningen samarbejder med Stege og Nyord Menighedsråd om haveaktiviteter på et kirkekulturelt grundlag

Foreningen arbejder for at bevare reliktplanter i Stege, men også andre steder på Møn, Bogø og Nyord

Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til historiske planter

Foreningen tager initiativ til arrangementer for og om historiske planter

 

§ 3 Foreningens generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, her kan alle betalende medlemmer deltage med 1 stemme

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse ved simpelt flertal af og blandt de fremmødte. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift.

På den årlige generalforsamling er der følgende faste dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af årsberetning

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4. Fremlæggelse og godkendelse af arbejdsplan for det efterfølgende år

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget

6. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år

7. Valg til bestyrelsen og suppleanter hertil

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 10 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen indkaldes senest 14 dage før afholdelsen skriftligt gennem opslag i Morten Reenbergs Gård, annoncering/omtale i lokalpressen og med mail til medlemmerne. Den afholdes hvert år i januar kvartal.

Ekstraordinær generalforsamling kan med tidligere nævnte frist indkaldes på foranledning af bestyrelsen eller når 10 medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom, og gennemføres senest 30 dage efter modtagelsen af henvendelsen.

På generalforsamlingen kan der nedsættes arbejdsgrupper.

 

§ 4 Foreningens bestyrelse, sammensætning, valg

Bestyrelsen består af mindst 3 repræsentanter, valgt for 2 år af gangen. Der vælges 3 repræsentanter i ulige år og øvrige repræsentanter i lige år. Det første år vælges repræsentanterne nr. 4 og højere for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer.

Foreningen tegnes af kasserer og formand i forening

Bestyrelsen udpeger formand for havelauget

Bestyrelsen mødes mindst hvert kvartal

 

§ 5 Havelauget

Havelauget har en formand, udpeget af bestyrelsen

Havelaugets formand samler en kreds af frivillige til arbejdet v. MRG

Havelaugets formand organiserer arbejdet

 

§ 6 Samarbejdet med Menighedsråd o.a.

Foreningen samarbejder med menighedsrådene ved Stege og Nyord kirker

Foreningen samarbejder med lokalsamfundet, naboer, øvrige menighedsråd og foreningsliv

Foreningen søger et nationalt og internationalt samarbejde med tilsvarende foreninger o.lign.

 

§ 7 Foreningens adresse

Foreningens adresse er hos den til enhver tid siddende formand for foreningen.

 

§ 8 Foreningens budget og arbejdsplan

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret

Foreningens bestyrelse skal årligt udarbejde forslag til arbejdsplan med tilhørende budget for foreningens virke

Arbejdsplan med budget skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse

Foreningens økonomi hviler på kontingentindbetalinger, andre former for indtægter samt gaver og donationer

 

§ 9 Foreningens regnskab og beretning

Foreningens bestyrelse er ansvarlig for udarbejdelse af regnskab

Foreningens regnskab skal revideres af den valgte revisor

Bestyrelsen udarbejder en beretning, som fremlægges af formanden

 

§ 10 Vedtægtsændringer og ophævelse

Beslutning om vedtægtsændringer og om foreningens ophævelse kan kun ske på generalforsamlingen, når det fremgår af dagsordenen

Såfremt foreningen ophæves overgår aktiverne til botaniske formål

 

Vedtaget den 9. oktober 2013